Eix de la transparència

EIX DE LA TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN

Mou-te per:

Un ajuntament eficaç, eficient, transparent i compromès amb la participació de la ciutadania en els afers públics, amb una informació de qualitat dels principals temes

municipals

L’ajuntament, com a institució més propera a la ciutadania, ha de ser un exemple de bona gestió, eficàcia, eficiència i bon tracte amb la ciutadania. Però també ha de ser un catalitzador d’iniciatives ciutadanes, un exemple de transparència i participació, i ha de tenir en la informació de qualitat sobre temes d’interès municipal una de les seves principals fortaleses.

Darrerament els ajuntaments de l’Estat espanyol han vist perillar aquest caràcter de proximitat i eficiència dels serveis a causa de les reformes legislatives introduïdes per la LRSAL (Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local). Aquestes reformes, lluny de racionalitzar i preocupar-se per la sostenibilitat dels ajuntaments, han posat sistemàticament en qüestió la capacitat de generar polítiques públiques des de la proximitat. Durant el proper mandat serà essencial la defensa de la qualitat i l’eficiència econòmica, però sobretot social, de la prestació dels serveis que ofereix el nostre ajuntament.

L’ajuntament ha esmerçat grans esforços en manteniment dels principals serveis públics i en una gestió econòmica rigorosa i austera, però des de la ciutadania es percep que cal una millora substancial en l’atenció a l’usuari i en la rapidesa de les gestions a realitzar.

La informació que l’ajuntament posa a disposició de la seva ciutadania ha de ser de qualitat, ben ordenada i amb dades rellevants que permetin comprendre la gestió municipal i generar opinió. No només és necessària la transparència, sinó un veritable esforç comunicatiu, amb unes dades accessibles, comprensibles i rellevants.

La bona informació és la base d’una participació de qualitat. Cal desenvolupar noves mesures que facilitin la participació de la ciutadania en els afers públics. Durant el mandat cal implementar i avaluar formes de participació. No serà fàcil perquè aquest és un camí que tot just es comença a recórrer, però cal trobar les fórmules concretes per a una participació efectiva i de qualitat.

Proposta 1

 1. Millorar l’atenció a les persones usuàries i revisar tots els circuits per garantir una resposta ràpida
  1. Un ajuntament que funcioni de cara a la gent
   • Revisarem els circuits de gestió i atenció a les persones i entitats per a comprometre’ns a oferir una resposta ràpida
   • Millorarem la formació de tot el personal de l’ajuntament, en especial el d’atenció directa al públic, per poder oferir un servei més encarat a la ciutadania i una informació precisa i de qualitat
   • Augmentarem el nombre de tràmits disponibles a través de la xarxa, amb un bon sistema de seguiment que permeti consultar la situació de les consultes dins la gestió de l’ajuntament
   • Farem més accessibles les bústies de queixes i suggeriments, potenciant-ne la presència als diferents equipaments municipals per facilitar-ne l’accés a les persones que no utilitzen habitualment Internet i ens comprometrem a respondre-les en el termini màxim d’un mes
   • Fixarem una agenda mensual d’atenció temàtica a l’ajuntament, en horari de matí i de tarda, perquè els responsables polítics i tècnics puguin atendre directament consultes de la ciutadania. Aquesta agenda es publicarà al butlletí, al lloc web de l’ajuntament i a les cartelleres dels equipaments
   • Desenvoluparem un sistema per conèixer el grau de satisfacció de la ciutadania en els tràmits realitzats a l’ajuntament
   • Per avaluar totes les iniciatives que proposem, les ja existents i detectar mancances a les quals caldria donar resposta, crearem la figura de la defensora/defensor de la ciutadania, a la qual se li haurà de reportar els informes de gestió i resolució de tràmits i el resultat del sistema d’avaluació de satisfacció

Proposta 2:

 1. Apostar per l’Open Data durant el mandat per fer accessible la informació de la gestió municipal a la ciutadania. Un ajuntament que es preocupi de generar una informació assequible i de qualitat dels temes municipals, dels serveis que ofereix, i dels procediments per accedir-hi
   • Millorarem el web municipal, fent-lo més accessible, més ben estructurat, més complet i més útil per realitzar tràmits i gestions
   • El Butlletí és el mitjà més utilitzat per la població per informar-se del que passa al nostre municipi. Generarem un reportatge a cada Butlletí sobre un àmbit concret de la gestió municipal, amb dades, informació de qualitat i comprensible per a tothom. La informació anirà acompanyada d’un espai on poder demanar més informació, enviar comentaris i suggeriments. L’objectiu d’aquesta acció és millorar el coneixement de la gestió municipal per part de la ciutadania i propiciar així la participació de tothom. El Butlletí ha de deixar de ser una crònica costumista del que ha passat al poble per esdevenir una eina informativa, prospectiva i de reflexió i anàlisi.
   • Revisarem el conveni amb Esplugues Televisió perquè ens ajudi a tractar temes d’interès municipal. Abandonarem l’ús que actualment fem de la televisió en forma d’entrevistes a la persona que ostenta l’alcaldia, d’escàs interès informatiu. En el cas que no es pugui encaixar en la línia de programes d‘aquesta televisió, no renovarem el conveni i reinvertirem l’estalvi en la regidoria de participació o en altres àmbits relacionats amb una millora de la qualitat en la comunicació
   • Ràdio Desvern cal que sigui més proactiva i independent en les informacions que genera. Ha de millorar el seu coneixement dels principals temes municipals i en aquest punt ha de comptar amb el suport i les facilitats de l’ajuntament. Cal que Ràdio Desvern incorpori en la seva graella setmanal programes que ajudin a explicar la gestió, els problemes i les solucions als principals reptes que encara el municipi
   • Redefinirem la missió del servei de comunicació perquè tingui com a principal tasca la generació de continguts informatius de temes municipals i l’avaluació del seu impacte en la ciutadania. Els professionals de l’àrea de comunicació de l’ajuntament són una part indispensable pel canvi estratègic en la relació ajuntament-ciutadania
   • Treballarem per fer accessibles al web de l’ajuntament la informació dels projectes, els indicadors de gestió, els pressupostos destinats, transicionant cap a un sistema de dades obertes i fàcilment accessibles per la ciutadania (Open Data), invertint els esforços necessaris i establint complicitats amb altres ajuntaments que ja ho han implantat o que estan en procés de fer-ho.

Proposta 3

 1. Potenciar la participació de la ciutadania en els afers públics
  • Posarem la participació ciutadana en l’eix de l’acció de govern, dotant-la del pressupost necessari i exigint que presenti en el termini màxim de 6 mesos després de la constitució del nou govern un document de Criteris Municipals de Participació Ciutadana que haurà de ser aprovat pel Ple Municipal
  • Els principals plans i programes de ciutat contemplaran processos de participació de qualitat, que caldrà que contemplin com a mínim: l’obertura a totes les persones, la informació convenient, espais de deliberació i debat, aportació de propostes, una vinculació amb les decisions preses pel govern municipal i un retorn i retiment de comptes davant de la ciutadania de la decisió presa finalment pel govern. Cal que tothom hi pugui participar lliurement a partir dels 16 anys, però caldrà habilitar mecanismes perquè els/les menors de 16 puguin participar en totes aquelles qüestions que els/les afectin, habilitant els entorns i adaptacions necessàries. De la mateixa manera cal analitzar els col.lectius participants i realitzar accions positives per superar la subrepresentació de diferents col·lectius (com per exemple les dones).
  • Incorporarem i posarem en funcionament una gran diversitat d’instruments de participació: nuclis d’intervenció participativa, fòrums de debat, enquestes deliberatives, i altres que puguin resultar interessants. N’avaluarem els resultats en el procés de millora de la participació que ens marquem en el mandat
  • Impulsarem com a mínim un referèndum vinculant durant el mandat sobre temes d’estratègia municipal. Proposarem que aquest referèndum sigui sobre el model de gestió dels residus municipals, però estarem oberts a altres temàtiques. Propiciarem que les temàtiques puguin venir mitjançant recollida de signatures.
  • Incorporarem i fomentarem les TIC en els processos de participació ciutadana. Cada procés participatiu establert per la normativa haurà de tenir la seva versió no presencial a través de les TIC
  • No només ens centrarem en els processos participatius sinó en la participació en els processos. Moltes de les dinàmiques dels equipaments i de les activitats permeten una intervenció directa, informal i autoorganitzada. Farem que l’ajuntament sigui permeable a aquests models participatius
  • Les associacions i les entitats són també opcions de participació en els afers municipals. Cal aprofitar-ho.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s