Eix de la dignitat

EIX DE LA DIGNITAT

Mou-te per:

Un Sant Just on poder viure dignament i en condicions d’equitat, que incorpori la perspectiva de gènere i que treballi per la inclusió social

La crisi econòmica ha tingut uns efectes devastadors per moltes persones, famílies i col.lectius, especialment aquells que es situen en les franges més vulnerables de la nostra societat, però també en sectors que mai haguessin pensat de trobar-se en dificultats serioses per tenir una vida digna.

Sant Just no n’ha estat una excepció. Nombroses persones han perdut la feina, altres han vist reduïts sensiblement els seus ingressos i posat en perill l’accés a un habitatge en condicions. Un poble com el nostre ha de treballar dia a dia per a que tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en condicions d’equitat. I és aquí on un govern municipal pot actuar de veritable catalatizador d’un projecte comunitari d’inclusió, desenvolupant programes i accions en 2 grans àrees: el rescat social, i la perspectiva comunitària.

Per altra banda, existeixen situacions d’exclusió i de desigualtat per altres raons, en especial per raons de gènere i d’opció sexual. Aquestes manifestacions d’injustícia i de desigualtat són diverses i cal lluitar-hi des de diferents perspectives. Sant Just cal que es comprometi per esdevenir un poble lliure de violència masclista, homòfoba i que incorpori la perspectiva de gènere en la seva quotidianitat.

Proposta 1:

 1. Prioritzar el rescat de les persones, a través d’un pla de rescat social que comprometi totes les àrees de l’ajuntament i tots els recursos comunitaris, entitats, sectors, empreses i persones susceptibles d’actuar de manera coordinada i conjunta. Aquest pla ha de tenir com a objectiu principal aconseguir una vida digna per a tothom i ha de tenir 3 grans àmbits d’actuació.

  1. Pla d’emergència contra l’atur.

   1. Dotar el pressupost municipal d’una partida específica per a plans d’ocupació que inclogui, com a mínim, programes destinats a tres col.lectius: persones aturades de més de 50 anys, persones joves a la recerca de la primera feina i col.lectius amb poca formació o altres circumstàncies que no n’afavoreixin l’ocupabilitat
   2. Aprofitar al màxim les oportunitats i els programes compartits amb altres administracions. De la mateixa manera seguir creant nous programes en complicitat amb el teixit social i econòmic de Sant Just.
   3. Millorar l’atenció de l’oficina d’ocupació de Sant Just, i incrementar la coordinació amb els serveis d’ocupació d’àmbit supralocal, en especial el Servei Català d’Ocupació
   4. Incrementar el nombre d’activitats formatives de millora de l’ocupabilitat al nostre municipi, aprofitant la xarxa d’equipaments. Aquestes activitats han de permetre el reciclatge i la reorientació cap a sectors econonòmics que generin més ocupació. Es cercarà la complicitat amb les altres administracions i la xarxa d’empreses de Sant Just
  1. Garantir un mínim vital.

   1. Aportar recursos a les famílies o persones sense cap ingrés o amb ingressos molt baixos per permetre una vida normalitzada
   2. Garantir el dret a l’alimentació bàsica de les persones. Estendrem la utilització de la targeta moneder a disposició de les persones que ho necessitin, assegurant l’accés a una alimentació sana i equilibrada, amb presència normalitzada de carns, fruites, verdures i peix. Crearem mecanismes d’accés fàcil, normalitzat i confidencial a recuros alimentaris, per extendre el seu ús a tothom que es pugui trobar en una situació de dificultat de manera puntual o eventual
   3. Garantir els subministraments bàsics com l’aigua i l’energia a tothom, amb especial atenció a la gent gran i les famílies amb infants a càrrec. Promourem i farem tasques de mediació que es concretin en acords amb les companyies subministradores perquè no facin cap tall a les famílies i col.lectius més vulnerables. Al novembre de 2014 es va aprovar una moció al ple de l’ajuntament en que l’ajuntament es feia càrrec de manera temporal d’aquest cost, amb el compromís de repercutir-lo posteriorment a les companyies subministradores. En data 1 de gener de cada any girarem el cost que l’ajuntament ha hagut d’assumir. Des de l’aprovació de la moció l’ajuntament ha pagat factures per valor de 5.700 euros.
   4. Cap infant en la pobresa. Detectar i actuar contra la pobresa infantil és quelcom possible i a l’abast del nostre ajuntament. Per uns drets bàsics i una socialització normalitzada. Impulsarem les comissions socials a les escoles i potenciarem la coordinació entre aquestes, el Centre d’Atenció Primària (CAP) i l’ajuntament
   5. Mantindrem una partida oberta, d’àgil gestió i amb diners disponibles per atendre a situacions d’emergències socials, que no puguin esperar
   6. Posarem especial atenció a la feminització de la pobresa
   7. Tindrem especial cura d’acompanyar i ajudar les famílies monoparentals en situació d’atur o de precarietat laboral.
  1. Pla d’habitatge assequible, tot lluitant contra els desnonaments i afavorint habitatge digne per a les famílies i persones amb dificultats.

   1. Posarem la màxima atenció en la detecció de contextos que portin a situacions de desnonament. Actualment ni les entitats bancàries ni els jutjats posen gaires facilitats per fer detectables aquestes situacions
   2. Incrementarem si és necessari el suport jurídic. L’ajuntament adoptarà un paper com a mediador amb l’entitat creditora en els casos més sensibles. Si la família es trobés en una situació de vulnerabilitat, l’ajuntament forçarà que es trobin solucions com el pagament d’un lloguer social en l’habitatge que ocupen.
   3. Si malgrat totes les gestions les entitats bancàries no són sensibles a les situacions de les persones més afectades per la crisi i no adopten un paper de col.laboració, defensarem que l’ajuntament es vegi obligat a deixar de treballar amb aquestes entitats. El ple de l’ajuntament ja va aprovar el novembre de 2012 una moció que el comprometia en aquest sentit, aprovada amb els vots favorables de (ICV, ERC i PSC) i PP i el vot en contra de CiU. Donarem màxima vigència a aquest compromís
   4. Treballarem per a que l’ajuntament amplii el seu parc d’habitatges de lloguer per a donar resposta a situacions d’emergència social i donar cobertura temporal a qui ho necessiti

Proposta 2:

 1. Fer més accessibles els serveis socials de l’ajuntament, des de la quotidianitat i sense estigmatització. L’ajuntament ha de dotar-se de les eines necessàries per aconseguir la igualtat d’oportunitats.


  1. Millorarem la informació disponible sobre els ajuts i els recursos municipals per a persones i col.lectius en situacions de dificultat.
   1. Millorar la carta de serveis socials municipals existents per a que sigui de fàcil accés i comprensió, on s’especifiqui clarament de quin servei es tracta, què ofereix, a quin col.lectiu va adreçat, com s’hi pot accedir, el cost del servei si n’hi hagués i els tràmits administratius i requisits necessaris per sol.licitar-lo. Amb aquesta acció contribuiríem a fer uns serveis socials molt més normalitzats i oberts i sobretot més eficaços
   2. Fer-ne una difusió proactiva, elaborant materials especialitzats i que arribin a qui hi pugui estar interessat
   3. Ampliar els perfils d’accés a serveis comunitaris, facilitant projectes compartits que generin cohesió. El perfil de les persones amb serioses dificultats és ampli i divers i així han de ser també els programes i serveis que ofereixi el municipi
  2. Abordarem els serveis socials des d’una perspectiva comunitària, de proximitat i centrada en l’empoderament de les persones i els col.lectius.
   1. Treballarem per crear, acompanyar i dotar de recursos les xarxes comunitàries que des del voluntariat, el veïnatge i les relacions quotidianes, treballin per millorar la vida de les persones, la seva integració i socialització. En un poble com el nostre la proximitat i la xarxa comunitària pren una dimensió estratègica. Cal abordar les problemàtiques socials no només com a situacions dels individus o les famílies que han de cercar solucions amb l’ajuda de l’administració (en aquest cas sobretot l’ajuntament), sinó que hem de ser conscients que a tothom ens passa tot, i que hem d’abordar-ho com un problema de poble
   2. Elaborarem programes de formació, tallers, activitats que ajudin a empoderar les persones, a conèixer i analitzar el seu context personal, la seva situació concreta i dotar-les de recursos per ajudar a superar les dificultats, alhora que millorar la seva autoestima
  3. Mantindrem la pressió per no crear cap diferència en l’accés als serveis, amb especial atenció a les situacions de desigualtat produïdes per diferències de gènere, discapacitats diverses, salut mental, immigració i altres. Volem uns serveis integradors per a tothom, per a les persones.
  4. Elaborarem un nou Pla per a la Cohesió i la Inclusió Social, on no només es defineixin i prioritzin accions, sinó que es monitoritzin i es facin públics els principals indicadors de manera periòdica per a que tothom conegui la situació del nostre municipi.
  5. Implantarem progressivament un sistema de tarifació social de diferents serveis públics per a facilitar l’equitat en l’accés.

Proposta 3:

 1. Desenvolupar el II Pla Municipal de Gènere, dotant-lo dels recursos necessaris i potenciant-ne la projecció pública.
  1. Compromís contra la violència masclista:
   1. Revisarem els circuits per a una resposta ràpida i integral en els casos de violència masclista, donant assessorament jurídic, psicològic i agilitzant i facilitant els canals de denúncia de situacions de vulnerabilitat
   2. Realitzarem campanyes de sensibilització i detecció i denúncia de relacions abusives, amb especial atenció als col.lectius joves
   3. Fomentarem la participació dels homes en tots els actes en contra la violència masclista
  2. Coeducació, una eina fonamental:
   1. Ens coordinarem amb totes les instàncies i entitats educatives i educadores del municipi per abordar conjuntament un programa de coeducació
   2. Desenvoluparem activitats i tallers de coeducació i en revisarem els resultats
  3. Comissió d´Igualtat, imprescindible per fer el seguiment del II Pla Municipal de Gènere:
   1. L’ajuntament ha de ser un exemple per la igualtat d’oportunitats, i per això desenvoluparem una comissió d’igualtat i un Pla per la Igualtat d’Oportunitats. De la mateixa manera assessorarem a aquelles empreses i entitats que implementin plans d’igualtat propis
   2. Inclourem la perspectiva de gènere en l’anàlisi de l’accés als serveis públics i recursos municipals diversos
  4. Correcció de l’índex de dependència global de les dones grans.
   1. Actualment tenim una esperança de vida superior i un pes demogràfic molt important de les dones de més de 65 anys al nostre municipi. Caldrà desenvolupar accions específiques per atendre correctament aquestes situacions
  5. Elaboració d’un pla de comunicació que informi la població sobre el Pla Municipal de Gènere, les actuacions que se’n deriven, els pressupostos destinats i l’evolució dels resultats.
  6. Dotació del pressupost necessari perquè el II Pla de Gènere pugui assolir els resultats plantejats.

4 pensaments sobre “Eix de la dignitat

 1. Retroenllaç: Ja podeu consultar el nostre primer eix de treball |

 2. Retroenllaç: L’eix de la dignitat al complet |

 3. Veig mesures molt generalistes, de bona voluntat i poca concreció. Al final, tot depèn dels recursos que es puguin aplicar. Teniu quantificat el cost d’aquestes mesures i la seva assignació pressupostària?. En quins termes?

  M'agrada

  • Totes aquestes mesures són realistes i factibles. Moltes d’elles tenen ja un inici sòlid en el present mandat, i ja formen part del pressupost actual. Les que s’implantin hauran de tenir la seva consignació pressupostària i en tot cas caldrà prioritzar-les per sobre d’altres. No estic d’acord en que depengui dels recursos que es puguin aplicar. Sant Just te ara una situació econòmica i una estructura de despesa que permet fer front als compromisos de l’eix 1. Podem assegurar que tenim la capacitat d’actuar en aquests compromisos per adquirir el compromís que no deixarem a ningú de banda, com fan altres ajuntaments.

   Pel que fa al pla d’habitatge públic de lloguer assequible per respondre a situacions d’emergència, treballarem fent confluir diners provinents d’inversions municipals, aprofitaments urbanístics i el fons de l’habitatge, que es nodrirà dels ingressos que l’ajuntament rebi per llicències, plusvàlues, i altres ingressos procedents del territori. Ho parlarem més detalladament a l’eix 5. Aquest mandat hem intentat cercar complicitats amb el sector privat sense èxit. Per tant ho haurem de garantir des de l’ajuntament.

   Les mesures són prou concretes, i les voluntats explicitades. Un programa electoral és una expressió de projecte, que si obté prou suports haurà d’anar acompanyat d’un programa de gestió que entri, llavors sí, en la concreció de les mesures, el seu finançament i la seva prioritat. Creiem que l’eix 1 és prioritat màxima.

   Moltes gràcies per participar en el nostre blog.

   Lluís Monfort

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s